over Flora & Fauna Expert      Contact            

   Quick Scan

Om te kijken of een ingreep mogelijk is qua natuurwetgeving, voer ik voor u een quick scan uit. Een quick scan natuurwetgeving bestaat enkel uit een oriƫnterend veldbezoek, in combinatie met een literatuur- en bronnenonderzoek. Uit de quick scan blijkt of er beschermde soorten kunnen voorkomen in het terrein en of uitgebreider onderzoek noodzakelijk is.

Projecten: Quickscan Ouddorp, met aanvullend gierzwaluw- en vleermuisonderzoek.

   Vleermuisonderzoek

Flora & Fauna Expert kan meestal op korte termijn een vleermuisonderzoek verzorgen. Ook op het einde van de paar- of kraamtijd is meestal nog snel een veldbezoek in te passen. Ik heb beschikking over een moderne Petterson D240x batdetector en heb daarnaast ook ervaring met mistnetten, wintertellingen en kerkzolderonderzoek. Ik kan dus snel een gedegen onderzoek uitvoeren volgens het vleermuisprotocol en concluderen of er een mitigatieplan of ontheffing nodig is. Vleermuisonderzoek in de kraamperiode kan vaak ook gecombineerd worden met gierzwaluwonderzoek.

Projecten: Vleermuisonderzoek vliegroutes bij Tiel en Geldermalsen. Vleermuisonderzoek kraampriode gecombineerd met gierzwaluwonderzoek Ouddorp.

   Ecologische begeleiding

Ecologische begeleiding kan bestaan uit voorlopen voor maaien of kapwerkzaamheden, wegvangen en lokaal verplaatsen van beschermde dieren, uitsteken en uitzetten van beschermde planten of geschoonde waterplanten langs een sloot uitzoeken op beschermde vissen en zwanenmossels. Dit alles kan noodzakelijk zijn om aan de wet natuurbescherming en de goedgekeurde gedragscodes te voldoen. Flora & Fauna Expert biedt al deze werkzaamheden, ook in combinatie met het opstellen van een werkprotocol.

Projecten: Ecologische begeleiding bij de voorbereidende werkzaamheden voor het vervangen van een gasleiding bij Sysselt; wegvangen van zandhagedis en hazelworm.

   Werkprotocol gedragscode

Werken volgens een goedgekeurde gedragscode kan voorkomen dat een ontheffing voor de wet natuurbescherming nodig is. Er moet dan wel een werkprotocol of checklist opgesteld worden door een ter zake kundige. Flora & Fauna Expert kan u helpen bij het opstellen van een werkprotocol en de uitvoer daarvan. Een combinatie met het verzorgen van de ecologische begeleiding is natuurlijk mogelijk.

Projecten: De Flora- en Faunawet bij Terreinbeherende organisaties. Workshop Flora- en Faunawet Beheerdersdag.