over Flora & Fauna Expert      Contact            

   SNL monitoring

De afgelopen jaren deed Matthijs Courbois SNL karteringen flora en insecten. De gebieden Oostelijke Vechtplassen, Veluwemeerkust, Dorth, Vaalwaard, Velperwaarden, Reijerscamp en Doorwerthse en Wolfhezerheide zijn onderzocht met de SNL methode.

   Flora & Vegetaties

Matthijs Courbois verzorgt met Dactylis, Simons Botanisch Advies en De Vries Flora & Fauna de vegetatiekartering van Velhorst en Grote Veld. Hij leverde als onderaannemer van Bureau Waardenburg een bijdrage aan vegetatiekarteringen in de Klompenwaard, Bemmelerwaard, West-Brabant, Leersumse veld en Speulder- en Sprielderbos. In de Oostelijke Vechtplassen deed hij de SNL monitoring flora. Hij hielp ook mee met de habitattype kartering langs de Neder-Rijn. Matthijs Courbois is afgestudeerd aan de leerstoelgroep Natuurbeheer en Plantenecologie en leerde daar vegetatieopmaken maken. Bij Floron D922 organiseert hij soms excursies.

   Libellen, sprinkhanen en dagvlinders

Matthijs Courbois is expert in libellen, sprinkhanen en dagvlinders. Hij verzorgde de SNL karteringen in Veluwemeerkust, Dorth, Vaalwaard, Velperwaarden, Reijerscamp, en Doorwerthse en Wolfhezerheide. Hij is ook NDFF-validator libellen en redactielid Brachytron, het blad van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie.

   Vleermuizen en andere zoogdieren

Matthijs Courbois leerde vleermuizen van Johannes Regelink. Naast regulier batdetectorwerk draaide hij een aantal jaar mee met onderzoeken naar ingekorven vleermuis, brandts vleermuisen en mistnetonderzoek in Zuid-Limburg en op de zandgronden. Ook deed hij onderzoek naar waterspitsmuis, noordse woelmuis en grote bosmuis in diverse provincies.

   Vissen en herpetofauna

Bijdrages aan diverse visbemonsteringen in Gelderland, Limburg en Utrecht. Ook verzorgde hij het wegvangen van zandhagedis en hazelworm en kamsalamander monitoring.

   Overige ongewervelden

Matthijs Courbois is goed bekend met diverse andere insecten en ongewervelden. Daar vallen Flora- en Faunawet- of Habitatrichtlijn-soorten onder zoals de korfslakken, gestreepte waterroofkever en platte schijfhoren. Ook van mieren, lieveheersbeestjes, nachtvlinders, hooiwagens en plantengallen. Van macrofauna, voor het beoordeling van waterkwaliteit, kent hij waterkevers, zoetwatermollusken, water- en oppervlaktewantsen en bloedzuigers.

   Mossen en korstmossen

Tijdens karteringen van vaatplanten neem ik met regelmaat ook enkele mossen & korstmossen mee. De afgelopen tijd bijvoorbeeld Kussentjesmos en de nodige Cladonia's.